اقامت در مالزی
کشور مالزی این روزها در دنیا به عنوان کشوری پیشرفته ، زیبا، امن، مدرن، چند فرهنگی، آزاد و از همه مهم تر مهمان نواز ،مهاجر پذیر،محل مناسبی برای کارو تحصیل و اقامت بر سر زبان ها افتاده است. مالزی کشوری وپا که کمی بیشتر از پنجاه سال از استقلال آن می گذرد